The 27 Standard Shotokan Kata

Heian-shodan | Heian-shodan – L. Nenov

Heian-nidan | Heian-nidan – L. Nenov

Heian-sandan | Heian-sandan – L. Nenov

Heian-yondan | Heian-yondan – L. Nenov

Heian-godan | Heian-godan – L. Nenov

Tekki-shodan | Tekki-shodan – L. Nenov

Bassai-dai

Kanku-dai / Kanku dai Kato Shihan

Enpi

Jion / Jion (explanations)

Hangetsu / Hangetsu (instructional)

Jitte

Gankaku / Gankaku - Kato Sensei application

Tekki-nidan

Tekki-sandan / Tekki-sandan – Taiji Kase

Kanku-sho

Bassai-sho / JKA instruction

Chinte

Sochin / Sochin

Nijushiho / Nijushiho

Gojushiho-sho

Gojushiho-dai

Wankan

Unsu

Jiin

Meikyo

Hyakuhappo (Hyakuhachiho)

IJKA Asai ryuha karate kata

Gyaku no kata *

Mawari no kata *

Kyakusen-shodan

Shinken

Junro-shodan

Junro-nidan

Junro-sandan

Junro-yondan / при първите 3 Джун ро ката в нета разминаването с преподаваното от Асай Сенсей е минимално

Junro-godan / докато при Йондан и Годан е извън границите на допустимото. Не ви съветвам да сверявате тези ката от интернет.

Kihoken-issei

Kihoken-nisei

Kihoken-sansei

Meikyo-nidan / Kato Shihan teaching

Meikyo-sandan

Jurokuho

Nijuhappo

Shotei and Kakuyoku Nidan / Shotei

Rantai

Rantai Nidan

Sensho

Jooko Issei

Jooko Nisei

Jooko Sansei

Jooko Yonsei

Jooko Gosei

Hachimon

Senka

Rakuyo

Seiryu

Kakuyoku-shodan | Kakuyoku-shodan – L. Nenov

Kakuyoku-nidan

Kakuyoku-sandan

Suishu (Mizu no te) / Suishu Bruno Koller / Suishu Bunkai

Kashu (Hi no te)

Roshu (Nami no te)

Fushu (Kaze no te)**

Shoto

Kaminari-arashi

Shinobiyoru-hayabusa

Yokotawaru-tatsu

Hakaishu

Kibaken Shodan

Kibaken Nidan**

Kibaken Sandan**

Kibaken Yondan**

Kibaken Godan**

Supar Kibaken** | Supar Kibaken (Prototype) – L. Nenov

* Kihon kata developed by Bruno Koller Shihan (IJKA Switzerland).

** developed by Sadashige Kato Shihan

Asai ryuha Kurumaisu (Wheelchair) karate kata

Shorin-dai

Nirin-dai

Sanrin-dai

(Wheelchair) karate kata developed by Sadashige Kato Shihan

So-rin Dai

So-rin Dai ikken

So-rin Dai nikken(prototype 2006) / So-rin Dai nikken

IJKA kata developed by Sadashige Kato Shihan

Zenkutsu dachi no Kata Include 4 types of zenkutsu dachi and different methods of hips legs and feet work.

Kiba dachi no Kata

Kokutsu dachi no Kata

Sanchin dachi, Hangetsu dachi, Fudo dachi no Kata

UchiHachiji dachi, Kake dachi, Sagiashi dachi no Kata

Bo no Kata

Beginners Kata

Dai Itsu ken

Dai Ni ken

Dai San ken

Dai Yon ken